معاونت برنامه ریزی و توسعه

سید ناصر موسوی  معاون برنامه ریزی
کارشناس ارشد علوم سیاسی