تماس با ما

آدرس فرمانداری:

بزرگره آیت الله سعیدی، فرمانداری شهرستان بهارستان

کدپستی:  3766115354  

 

دورنگار:    56384430

 

 

 

اینستاگرام:       Baharestane_maa

 

         تلگرام:    baharestanemaa@

 

 

 

سامانه پیامکی:

 

پست الکترونیکی:

 

دفتر فرماندار:

 

معاونت امور برنامه ریزی:

 

معاونت امور فنی و عمرانی:

 

معاونت امور سیاسی:

 

روابط عمومی:

 

اداره بازرسی:

 

دفتر امور ایثارگران:

 

اداره حراست:

 

ادره دبیرخانه:

 

 

 

آدرس بخشداری:

 

کدپستی:

 

شماره تماس:

 

دورنگار:

 

آدرس بخشداری:

 

کدپستی:

 

شماره تماس:

 

دورنگار: