موقعیت اقتصادی

بیش از 1200 واحد تولیدی در شهرستان بهارستان وجود دارد که تعداد 50درصد فلزی، 20 درصد چوب و 30 درصد شامل نساجی ، سلوزی ، شیمیایی ف فرآورده های نفتی کشاورزی و غیره میباشد

دارای دو شهرک صنعتی خصوصی قلعه میر و بهاریه

بیش از 750 هکتار از اراضی شهرستان به صنایع اختصاص یافته که در مجموع بیش از 15 هزار شغل ایجاد نموده است

 میتوان وجود شرکت های پاژن ، رباط مخزن ، جهان پروفیل پارس ، شرکت دستمال ایران ، عمران سوله ، صنایع بسته بندی شاد مهر ، ذوب ایران، میهن سرشکن اشاره نمود

تعداد زیادی از مردم شهرستان بهارستان امرار معاششان از طریق کاسبی است